Integritetsrätt, Utbildning
Foap-Latte_Art mindre

Frukostutbildning: Personuppgifts- behandling på rätt sätt

Personuppgiftsbehandling på rätt sätt – nya regler 2018 Personuppgiftslagen (PUL) ersätts 2018 av dataskyddsförordningen. Överträdelser mot de nya reglerna kommer att kunna medföra mycket kännbara sanktioner med bland annat en straffavgift på upp till 4% av omsättningen eller 20 MEUR. Förändringarna är omfattande. Om utbildningen Denna utbildning – med praktisk inriktning – ger fördjupad information om dataskyddsförordningen och kunskap om vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas inför 2018. Målet med utbildningen är att du ska förstå…
Immaterialrätt, News in English
Foap-fingerprint_macro_shot_mindre

No copyright protection for sport broadcasts

”Following the European Court of Justice (ECJ) decision in Case C-279/13 (which was referred by the Swedish Supreme Court), the Supreme Court handed down its judgment (B 3510-11). The ECJ decision tackled the issue of whether member states can give wider protection to rights holders by enabling communication to the public to cover a greater range of acts than those found in Article 3 (2) of EU Directive 2001/29/EC (InfoSoc). In the final Swedish judgment,…
Kapitalmarknad och publik M&A
Publik seminarium mindre

VD:s och styrelseledamöters lojalitetsplikt

Några reflexioner, oktober 2016 Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media. I år har det även kommit ut en intressant doktorsavhandling i ämnet (”Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter” av jur dr Jessica Östberg, Jure förlag). Det är tydligt att det råder okunskap bland många styrelseledamöter om vilken lojalitetsplikt de åtagit sig och hur långtgående skyldigheter de har att alltid iaktta bolagets intressen. Denna…
IT, Upphandling
Foap-Keyboard

Nu lanserar vi boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster

Komplexa IT-tjänster är IT-tjänster som inbegriper avancerad teknik i snabb förändring och som – för att generera mervärde i beställarens verksamhet – fordrar långvarig och tillitsfull samverkan mellan beställare och leverantör på såväl operativ som strategisk nivå, under komplicerade avtal och medbeaktande av parternas olika kunskapsläge och beroendeförhållanden. Det betyder att de flesta utvecklingsprojekt och förvaltningstjänster som myndigheter upphandlar regelbundet faller in under begreppet komplexa IT-tjänster – exempelvis nyutveckling av programvara såväl som anpassning och…
Integritetsrätt, Utbildning
Foap-Latte_Art mindre

Frukostutbildning: Fastighetssektorns behandling av personuppgifter

  Fastighetssektorns personuppgiftsbehandling – skärpt ansvar och nya EU-regler från 2018 Lindahls experter inom PUL och Integritetsrätt har förmånen att bjuda in dig till en frukostutbildning som är särskilt inriktad på fastighetssektorn och den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för denna sektor. Vi kommer bland annat att ta upp flera praktiska frågor och hur dessa ska hanteras enligt de nya reglerna. Frukostutbildningen är en uppföljning på våra tidigare seminarier om dataskyddsförordningen. Målet är…
Kapitalmarknad och publik M&A
Stock market price display

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Per den 1 juli 2016 har en hel del ändringar skett i lagen ekonomiska föreningar. Ändringarna är en anpassning till de förutsättningar som råder idag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Delar av lagen har förenklats i flera fall och anpassats till motsvarande regler i aktiebolagslagen. Bakgrund Det förekommer nyetablering av ekonomiska föreningar i relativt stor omfattning. Detta i nya slag av ekonomisk samverkan. En del av dessa verksamheter har utpräglad näringskaraktär medan andra…
IT, Upphandling
Champagne drinks being served on a tray

Välkommen på release av boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster!

Kom och fira med oss att boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster nu släpps på Wolters Kluwer! Under kvällen guidar bokens författare, advokat Lars Arrhed, delägare på Advokatfirman Lindahl, dig genom Upphandlingsprocessen, tillsammans med den mycket uppskattade föreläsaren Johan Magnusson, docent och Universitetslektor verksam vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. Vad är viktigt? Vad måste jag tänka på? Finns det fällor och hur undviker jag dem? Lars och Johan…
Immaterialrätt, News in English
Foap-fingerprint_macro_shot_mindre

Car rims not under spare parts exemption may enjoy Community designs protection

In the first decision of its kind from a Swedish appellate court, Svea Court of Appeal recently found that car rims do not constitute spare parts under Article 110(1) of the EU Community Designs Regulation (6/2002, December 12 2001) and thus enjoy the protections offered by the regulation. In the latest newsletter from ILO Henrik Wistam and Hans Eriksson from Lindahl comment the decision. Read the full article here.  
Arbetsrätt
Foap-Latte_Art mindre

Frukostseminarium: Nya regler för arbetsmiljö – hur följer vi dem?

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter i arbetsrätten! Sedan den 31 mars gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att chefer och arbetsledare ska ha de kunskaper som krävs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och social ohälsa. Jurister och personalvetare på Lindahl kommer att presentera det nya regelverket och ge praktiska förslag på hur man som arbetsgivare ska agera för att följa de nya föreskrifterna. Vi kommer också att…
News in English
fasad SV

Brexit: a black swan with unexpected relevance for outsourcing contracts

Europe is in turmoil after Great Britain’s vote to leave the European Union. Those who now claim to know what will happen now – in outsourcing or in other area – will make two big mistakes: First, they will show that they don’t understand what Brexit is. Brexit is, to use the words of author Nassim Nicholas Taleb, a “black swan”: an unexpected event with largely unforeseeable consequences, just like 9/11 or the Lehman Brothers…
Integritetsrätt
Foap-Latte_Art mindre

Frukostseminarium: Från Safe Harbor till Privacy Shield

Välkommen på frukostseminarium! Under hösten 2015 upphävde EU-domstolen det så kallade Safe Harbor-undantaget för överföring av personuppgifter till USA. Detta har skapat en stor oro och betydande problem för många företag. Efter månader av förhandlingar har det nya regelverket avseende överföring av personuppgifter till USA – Privacy Shield – nu antagits. Men vad innebär det egentligen? Välkommen till ett seminarium med Lindahls specialister på personuppgifter, där du bland annat får svar på frågor som: Vilka…
Upphandling
alemdalen mindre

Lindahl i Almedalen – Om den farliga offentliga affären

Under Almedalsveckan, den 4, 5 och 7 juli, arrangerade Advokatfirman Lindahl tillsammans med Offentliga Affärer ett seminarium, en upphandlingsquiz och tre panelsamtal i viktiga framtidsfrågor. Nedan följer Lindahls sammanfattning av de mest centrala frågorna och slutsatserna. Lindahl kommenterar också ett två ytterligare panelsamtal, varav ett om hur Sverige ska bli bäst på offentlig upphandling. Sammanfattningarna gör inte anspråk på att fullständigt redovisa alla deltagares uppgifter. Seminariet och panelsamtalen finns tillgängliga i sin helhet via Offentliga…
Kapitalmarknad och publik M&A
Stock market price display

Viktigt att följa de nya marknadsmissbruksreglerna

Den 3 juli 2016 ska den nya förordningen om marknadsmissbruk börja tillämpas. Det innebär vissa förändringar i regelverken på aktiemarknadsrättens område som påverkar de noterade bolagen framöver och därför är viktiga att känna till. Bland annat får reglerna om marknadsmissbruk ett utvidgat tillämpningsområde vilket medför att finansiella instrument som handlas på en MTF (i Sverige: First North, Nordic MTF och AktieTorget) omfattas. Det innebär t.ex. att reglerna om insynspersoner samt skyldigheten att föra loggbok från…
Life Science
LS Svartvit 2

E-cigaretter klassas inte längre som läkemedel i Sverige

Jonas Löfgren och Annie Kabala från advokatfirman Lindahl skriver i ILO:s nyhetsbrev om Högsta förvaltningsdomstolens dom som innebär att e-cigaretter som inte marknadsförs för rökavvänjning inte ska klassas som läkemedel. Detta skiljer sig från Läkemedelsverkets mångåriga inställning i frågan och går även emot domsluten från första och andra instans. Därmed måste Sverige nu även skyndsamt implementera Tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler för e-cigaretter. Läs hela artikeln här.  
Mark och Miljö
Plant research, conceptual image.

Lindahl kommenterar slutrapport från dricksvattenutredning

I det senaste nyhetsbrevet från ILO skriver Sara Andersson och Mikael Wärnsby från Advokatfirman Lindahls miljörättsgrupp om den s.k. dricksvattenutredningen (SOU 2016:32), vars slutrapport nyligen lämnats till regeringen. Utredningens åtgärdsförslag omfattar hela kedjan från vattentäkt till kran, och förväntas – om och när förslagen genomförs – få stor regulatorisk betydelse på området. Du hittar en länk till artikeln här.  
Integritetsrätt
Foap-Keyboard

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

”Antag att ett företag börjar misstänka att ekonomichefen läcker finansiell information till en konkurrent. Får man ”sätta span” på henne? Får man gå igenom hennes mejl? Får man använda teknologi för att spåra hennes rörelser, till exempel genom hennes mobiltelefon? Får man förhöra henne? Får man avskeda henne, bara baserat på endast välgrundade misstankar? Dessa är några av de juridiska frågor som uppkommer inom det snabbt växande området informationssäkerhet, ett område som håller på att…
Integritetsrätt
fasad SV

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”För många jurister ger ordet informationssäkerhet inte spexiga associationer. Ungefär som ställningsfullmakt eller skuldebrev. Det är väl något som man håller på med på IT-avdelningen tänker många. Inte mycket för bolagsjurister och advokater att bry sig om.  Men här bör man tänka en gång till. Att hantera informationssäkerhet även juridiskt har faktiskt i många fall blivit affärskritiskt. Av ett enkelt skäl: företags information – kunddata, patent, finansiell information, algoritmer och så vidare – är allt…
Immaterialrätt
Foap-fingerprint_macro_shot_mindre

Lindahl förklarar undantag från upphovsrätten

Högsta Domstolen har nyligen meddelat ett beslut gällande tolkningen av undantaget för ”freedom of panorama” i upphovsrättslagen. Frågan har aktualiserats i en pågående process mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) i vilken BUS gjort gällande att Wikimedia Sveriges databas och webbplats med bilder av konstverk tagna på allmänna platser i Sverige innefattas av upphovsmännens ensamrätt. Wikimedia Sverige har motsatt sig detta med hänvisning till undantaget för ”freedom of panorama”. Beslutet har uppmärksammats internationellt,…
Integritetsrätt
Foap-Keyboard

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

I en riksomfattande attitydundersökning om digital integritet svarar 36 procent av svenskarna att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt. Resultatet, som sammanfattas i rapporten ”Delade meningar”, visar att personnummer är det som folk är mest försiktiga med att dela digitalt. Oron ligger främst i risken för id-kapningar. Störst förtroende för digital hantering av privat information har banker. Rapporten ger god vägledning för företag som…
Integritetsrätt
Foap-business_deal

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

Mycket av företagens missnöje beror på att avtalen är skrivna på fel sätt. I stället för att försöka pressa leverantören till det yttersta blir det bättre för alla parter att skriva ett kontrakt som bygger på tillit, skriver David Frydlinger, delägare och advokat på Advokatfirman Lindahl, i Computer Sweden idag. Läs artikeln här  
Fastighetsrätt
fasad SV

Äldre servitut och andra nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret

Genom lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, som trädde i kraft år 2013, ska fastighetsregistret rensas från inaktuella uppgifter. Inskrivna avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter, som skrivits in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur fastighetsregistret om det inte görs en anmälan om förnyelse av inskrivningarna. Officialservitut berörs inte av detta och inte heller inskrivningar av tomträtter. Anmälan om förnyelse måste göras senast den 31 december 2018. Den kan…
Integritetsrätt, Life Science
LS Svartvit 2

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

Tidigare under våren meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i det uppmärksammade målet mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Region Skåne. Frågan var om TLV kunde förbjuda Region Skåne att ingå en prisöverenskommelse med ett läkemedelsföretag avseende återbäring på försäljning av ett läkemedel som ingick i läkemedelsförmånen, dvs. en receptbelagd produkt som såldes på öppenvårdsapotek. Du kan öppna ett dokument där du kan läsa hela domen genom att klicka här. Bakgrund TLV argumenterade att läkemedelsförmånslagen innebär…
Vested och strategiska kontrakt
whitepaper vested

White paper: Unpacking Collaborative Bidding

En typ av kontraktsmodell som just nu vinner mark över hela världen är Vested. Vested är en forskningsbaserad kontrakts- och affärsmodell som fokuserar på samarbete, en effektiv och produktiv relation över en längre tid. Det är en modell som utgår från gemensamma mål, innehåller vägledande principer för samarbetet och prismodeller som ger vinning för båda parter. Vested har använts med stor framgång av flera välkända företag. I vårt senaste white paper från University of Tennessee kan du läs om Vested…
Immaterialrätt
Foap-fingerprint_macro_shot_mindre

Ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt

I senaste ILO Intellectual Property Newsletter skriver Henrik Wistam och Anna Tarring om ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt. I avgörandet slår Högsta domstolen fast att svensk domstol är behörig att pröva en talan mot en svarande som har hemvist eller befinner sig inom ett land utanför EU/EES när tvisten rör svenska nationella varumärken och rättighetsinnehavare hävdar att intrång har skett i Sverige. Domstolen motiverar detta med att varumärkesrätten är territoriellt begränsad…