Archive for: januari, 2016

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

I en artikel publicerad i Svensk Juristtidning reder David Frydlinger, advokat på Lindahl med expertis på PUL-frågor, ut de allt mer betydelsefulla frågorna om företags behandling av personuppgifter.

Individers intresse av respekterad integritet hamnar ibland i konflikt med företags och samhällets intressen. Men logiken i rättsområden är inte ordentligt klarlagd, vilket leder till problem. I artikeln föreslås en personuppgiftsrättslig analysram som förklarar den grundläggande logiken i regelverket och tillämpar denna på EU-domstolens domar i målen Google Spain och Digital Rights Ireland.

Läs artikeln här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Svårare för intrångsgörare att kringgå förbud

Svårare för intrångsgörare att kringgå förbud

Anna Tarring och Hans Eriksson skriver i senaste ILO Intellectual Property Newsletter om ett intressant avgörande från Högsta domstolen som kan underlätta för rättighetshavare att verkställa vitesförbud. Målet gällde upphovsrättsintrång i den berömda designfåtöljen Lamino. Domen klargör att ett företag som fått ett förbud mot sig till följd av upphovsrättsintrång kan bli ansvarigt när tredje part agerar i strid med förbudet. Detta går emot huvudregeln att ett vitesförbud bara gäller den part som förbudet är riktat mot. Det som gäller efter Högsta domstolens dom är att när det finns misstanke om s.k. kvalificerad otillbörlig samordning mellan intrångsgöraren och en tredje part är det upp till intrångsgöraren att visa att sådan samordning inte föreligger (omvänd bevisbörda). Intrångsgöraren kan också behöva vidta åtgärder för att hindra tredje part från att agera i strid med vitesförbudet.

Läs artikeln här.

Anna Tarring

anna.tarring@lindahl.se