Archive for: april, 2016

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

Mycket av företagens missnöje beror på att avtalen är skrivna på fel sätt. I stället för att försöka pressa leverantören till det yttersta blir det bättre för alla parter att skriva ett kontrakt som bygger på tillit, skriver David Frydlinger, delägare och advokat på Advokatfirman Lindahl, i Computer Sweden idag.

Läs artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Äldre servitut och andra nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret

Äldre servitut och andra nyttjanderätter tas bort ur fastighetsregistret

Genom lagen om förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret, som trädde i kraft år 2013, ska fastighetsregistret rensas från inaktuella uppgifter. Inskrivna avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter, som skrivits in i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 kommer att tas bort ur fastighetsregistret om det inte görs en anmälan om förnyelse av inskrivningarna. Officialservitut berörs inte av detta och inte heller inskrivningar av tomträtter.

Anmälan om förnyelse måste göras senast den 31 december 2018. Den kan göras av rättighetsinnehavaren, men också av annan som berörs av rättigheten, såsom ägaren till en berörd fastighet eller en bank med panträtt i fastigheten. Förnyelseanmälan ska vara skriftlig och ges in till Inskrivningsmyndigheten. Den ska innehålla uppgift om inskrivningen och om den fastighet i vilken inskrivningen ska stå kvar. Förnyelseanmälan görs enklast direkt via Lantmäteriets hemsida eller genom att skicka in en blankett som tillhandahålls av Lantmäteriet. Hämta blanketten här.

Hör gärna av er till oss på Advokatfirman Lindahl om ni har frågor om förnyelselagen, såsom huruvida era rättigheter berörs, eller om ni vill ha hjälp med att göra en förnyelseanmälan.

Lars Söderlund

lars.soderlund@lindahl.se

 

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

Tidigare under våren meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i det uppmärksammade målet mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Region Skåne. Frågan var om TLV kunde förbjuda Region Skåne att ingå en prisöverenskommelse med ett läkemedelsföretag avseende återbäring på försäljning av ett läkemedel som ingick i läkemedelsförmånen, dvs. en receptbelagd produkt som såldes på öppenvårdsapotek.

Du kan öppna ett dokument där du kan läsa hela domen genom att klicka här.

Bakgrund
TLV argumenterade att läkemedelsförmånslagen innebär att endast TLV får besluta om priser för läkemedel som ingår i förmånen och att dessa priser inte får frångås genom prisöverenskommelser. TLV hävdade också att det låg inom ramen för TLV:s tillsyn att förbjuda sådana prisöverenskommelser. Region Skåne menade att TLV endast fick besluta om inköps- och försäljningspriser för öppenvårdsapoteken. TLV hänvisade här till förarbetena till lagen och till föregångaren till dagens version av läkemedelsförmånslagen. I förarbetena uttalas att TLV beslutar om priser för läkemedel som ska ingå i förmånen – utan en hänvisning till att denna beslutanderätt är begränsad till priserna för öppenvårdsapoteken.

Förvaltningsrätten och kammarrätten hade i sina domar gett TLV rätt. Kammarrätten hänvisade också till EU:s transparensdirektiv och menade att ett system med prisöverenskommelser vid sidan av TLV:s pris inte kunde anses förenligt med EU-rätten.

En annan fråga i målet var att Region Skåne hade uppmanat förskrivare att motsätta sig utbyte av läkemedlet som omfattades av prisöverenskommelsen. Förskrivare får endast motsätta sig ett utbyte på medicinska grunder. Kammarrätten konstaterade att Region Skånes uppmaning var otillåten och att TLV hade rätt att förbjuda den.

Domen
HFD meddelade prövningstillstånd endast för den begränsade frågan om TLV kunde förbjuda prisöverenskommelser.

I sin korta dom slår HFD fast att läkemedelsförmånslagen ska tolkas så att TLV ska besluta om en produkt ska ingå i förmånen och ska fastställa inköps- och försäljningspris för öppenvårdsapoteken. Det finns enligt HFD inget i lagen som kan tolkas så att några andra aktörer skulle vara förpliktade att använda sig av priserna som TLV fastställer eller vara förhindrade att avtala om andra priser.

HFD prövade inte inom ramen för detta mål om själva prisöverenskommelsen var förenlig med transparensdirektivet. Det är alltså inte tydligt att prisöverenskommelser är tillåtna enligt direktivet.

Kommentar
HFD gör en ren bokstavstolkning av lagen och kommenterar inte alls förarbetsuttalandena som TLV hade baserat sin argumentation på. HFD kommenterar heller inte specifikt att den aktuella prisöverenskommelsen avsåg försäljning på öppenvårdsapotek, som TLV enligt HFD har ensam beslutanderätt om prissättningen för. HFD har inte redovisat några överväganden kring vad de praktiska konsekvenserna av domen blir. I vår mening innebär domen att den prissättning som TLV nu beslutar för öppenvårdsapoteken (och i förlängningen för landstingen, som ersätter kostnaderna inom förmånen) i praktiken kan sättas ur spel genom prisöverenskommelser.

Eftersom det är klarlagt att landstingen inte får uppmana förskrivare att motsätta sig utbyte i samband med förskrivningen, får denna dom i praktiken främst en effekt på områden där det inte sker ett utbyte för produkterna.

Domen är också intressant mot bakgrund av den utveckling som TLV drivit tillsammans med landstingen inom ramen för det s.k. ordnade införandet av läkemedel. TLV har genom s.k. trepartsöverläggningar faciliterat sidoöverenskommelser mellan landsting och läkemedelsbolag för produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Sidoöverenskommelserna har byggt på riskdelning mellan parterna, eftersom TLV:s inställning har varit att rabatter är otillåtna. Nu när det står klart att TLV inte kan förbjuda prisöverenskommelser vad gäller produkter inom läkemedelsförmånen kan formerna för sidoöverenskommelserna komma att ändras.

TLV har i sin slutredovisning av Utvecklad värdebaserad prissättning till regeringen aviserat att HFD:s avgörande kan komma att föranleda en förändrad lagstiftning. Det återstår därför att se vilken effekt det här avgörandet får på längre sikt. Som nämnts ovan har prisöverenskommelsernas tillåtlighet enligt transparensdirektivet inte heller prövats. Klart är i vart fall att TLV tills vidare inte kan förbjuda prisöverenskommelser mellan läkemedelsbolagen och landstingen.

Annie Kabala

annie.kabala@lindahl.se

 

White paper: Unpacking Collaborative Bidding

En typ av kontraktsmodell som just nu vinner mark över hela världen är Vested. Vested är en forskningsbaserad kontrakts- och affärsmodell som fokuserar på samarbete, en effektiv och produktiv relation över en längre tid. Det är en modell som utgår från gemensamma mål, innehåller vägledande principer för samarbetet och prismodeller som ger vinning för båda parter. Vested har använts med stor framgång av flera välkända företag.

I vårt senaste white paper från University of Tennessee kan du läs om Vested vid relationsbaserad upphandling.

Ladda ner vårt White paper här:

whitepaper vested

Här kan du läsa mer om Vested.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se