Archive for: juni, 2016

Viktigt att följa de nya marknadsmissbruksreglerna

Viktigt att följa de nya marknadsmissbruksreglerna

Den 3 juli 2016 ska den nya förordningen om marknadsmissbruk börja tillämpas. Det innebär vissa förändringar i regelverken på aktiemarknadsrättens område som påverkar de noterade bolagen framöver och därför är viktiga att känna till. Bland annat får reglerna om marknadsmissbruk ett utvidgat tillämpningsområde vilket medför att finansiella instrument som handlas på en MTF (i Sverige: First North, Nordic MTF och AktieTorget) omfattas. Det innebär t.ex. att reglerna om insynspersoner samt skyldigheten att föra loggbok från och med den 3 juli 2016 omfattar alla bolag på samtliga handelsplatser. Loggboken ska vidare upprättas enligt en särskild mall samt innehålla mer detaljerad information än tidigare.

Det sker även vissa förändringar avseende vilka som anses vara insynspersoner och det tidigare begreppet ”insynsperson” ersätts med ”person i ledande ställning”, hur anmälan om transaktioner ska ske samt vilka transaktioner som omfattas av anmälningsskyldighet. T.ex. är transaktioner inom kapitalförsäkringar anmälningsskyldiga enligt de nya reglerna vilket tidigare inte varit fallet. Tidsfristen för anmälan förkortas vidare från nu gällande fem arbetsdagar till tre affärsdagar från det datum som transaktionen genomförts. Vidare införs en skyldighet för bolag att föra en förteckning över alla personer i ledande ställning.

Den nya marknadsmissbruksförordningen medför även ett mer omfattande handelsförbud under den s.k. stängda personen, med anledning av att fler bolag omfattas och genom en viss utvidgning av personkretsen.

Som följd av den nya regleringen sker även vissa ändringar i Nasdaq Stockholm och First Norths regelverk för emittenter samt regelverken för NGM Equity och Nordic MTF. Den 1 februari 2017 planeras även ett genomförande av regler om sanktioner vid överträdelser av reglerna om marknadsmissbruk. Vid sidan av det straffrättsliga systemet ska det finnas ett administrativt sanktionssystem med bl.a. sanktionsavgifter.

För vidare information eller beställning av Lindahls sammanställning av de nya marknadsmissbruksreglerna kontakta Annika Andersson, delägare och ansvarig för Lindahls kompetensgrupp för kapitalmarknad och publik M&A i Stockholm.

Annika Andersson

annika.andersson@lindahl.se

 

E-cigaretter klassas inte längre som läkemedel i Sverige

E-cigaretter klassas inte längre som läkemedel i Sverige

Jonas Löfgren och Annie Kabala från advokatfirman Lindahl skriver i ILO:s nyhetsbrev om Högsta förvaltningsdomstolens dom som innebär att e-cigaretter som inte marknadsförs för rökavvänjning inte ska klassas som läkemedel. Detta skiljer sig från Läkemedelsverkets mångåriga inställning i frågan och går även emot domsluten från första och andra instans. Därmed måste Sverige nu även skyndsamt implementera Tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler för e-cigaretter.

Läs hela artikeln här.

Annie Kabala

annie.kabala@lindahl.se

 

Lindahl kommenterar slutrapport från dricksvattenutredning

Lindahl kommenterar slutrapport från dricksvattenutredning

I det senaste nyhetsbrevet från ILO skriver Sara Andersson och Mikael Wärnsby från Advokatfirman Lindahls miljörättsgrupp om den s.k. dricksvattenutredningen (SOU 2016:32), vars slutrapport nyligen lämnats till regeringen. Utredningens åtgärdsförslag omfattar hela kedjan från vattentäkt till kran, och förväntas – om och när förslagen genomförs – få stor regulatorisk betydelse på området.

Du hittar en länk till artikeln här.

Sara Andersson

sara.andersson@lindahl.se