Archive for: augusti, 2016

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Per den 1 juli 2016 har en hel del ändringar skett i lagen ekonomiska föreningar. Ändringarna är en anpassning till de förutsättningar som råder idag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Delar av lagen har förenklats i flera fall och anpassats till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Bakgrund
Det förekommer nyetablering av ekonomiska föreningar i relativt stor omfattning. Detta i nya slag av ekonomisk samverkan. En del av dessa verksamheter har utpräglad näringskaraktär medan andra mer syftar till att lösa människors vardagsbehov. Det kan tex vara barnomsorg, fastighets- och uthyrningsverksamhet, samverkan kring infrastruktur i form av bredband och vindkraft. På det sociala området, t ex inom vård och äldreomsorg. Detta till trots framgår det av förarbetena till de nu aktuella ändringarna i lagen att användningen av den ekonomiska föreningsformen i viss utsträckning har hämmats av att regelverket för ekonomiska föreningar har uppfattats som otillräckligt eller osäkert. Det kan ha lett till att nya företag har bildats i form av aktiebolag, trots att det i vissa fall hade varit mer naturligt att driva dem som ekonomiska föreningar. Reformbehovet har kort sagt varit stort. Då lagen nu endast till del har reformerats kan ytterligare ändringar i lagen förväntas längre fram.

Nyheter
Bland de nu aktuella bestämmelserna som har trätt i kraft den 1 juli 2016 kan följande nämnas.

  • Föreningens verksamhet kan i ökad utsträckning bedrivas i delägt företag.
  • Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna har vidgats.
  • Tydligare regler och krav på medlemsförteckning har införts.
  • Det har införts en möjlighet att anta sk. investerande medlemmar som bidrar med endast kapital.
  • Reglerna om föreningsstämman och styrelsen har moderniserats och det har blivit enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion.
  • Kapitalskyddet har förstärkts genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Avslutningsvis
Mot bakgrund av ändringarna i lagen bör företrädare för ekonomiska föreningar säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de nya bestämmelserna. Det innefattar bl.a. kontroll av medlemsförteckningen så att den uppfyller gällande bestämmelser samt att stadgarna anpassas till de nya bestämmelserna. Vidare kan det vid nyetablering av verksamhet övervägas om inte den ekonomiska föreningsformen kan vara ett alternativ. Vi är från Lindahl gärna behjälpliga i detta arbete.

Johan Karlefors

johan.karlefors@lindahl.se

 

Välkommen på release av boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster!

Välkommen på release av boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster!

Kom och fira med oss att boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster nu släpps på Wolters Kluwer!

Under kvällen guidar bokens författare, advokat Lars Arrhed, delägare på Advokatfirman Lindahl, dig genom Upphandlingsprocessen, tillsammans med den mycket uppskattade föreläsaren Johan Magnusson, docent och Universitetslektor verksam vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Vad är viktigt? Vad måste jag tänka på? Finns det fällor och hur undviker jag dem?

Lars och Johan beskriver resan från beslutet att investera i en IT-lösning, fram till att det förväntade mervärdet har realiserats genom leverantörens avtalsenliga prestation.

Vi bjuder på bubbel, tilltugg och mingel. Som vår vän får du köpa boken med 25% rabatt.

Datum: Fredag den 23 september 2016
Tid: 17.30-19.30
Plats: Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg
OSA: Anmäl dig till releaseparty.goteborg@lindahl.se senast den 20 september

OM BOKEN
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster är en handbok som går igenom både de civilrättsliga och offentligrättsliga reglerna på ett fördjupat sätt, utifrån den affärsmässiga kontext som gäller för offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster. den är skriven utifrån beställarens perspektiv men är även läsvärd för IT-leverantörer.

Kontakta författaren 

 

Car rims not under spare parts exemption may enjoy Community designs protection

Car rims not under spare parts exemption may enjoy Community designs protection

In the first decision of its kind from a Swedish appellate court, Svea Court of Appeal recently found that car rims do not constitute spare parts under Article 110(1) of the EU Community Designs Regulation (6/2002, December 12 2001) and thus enjoy the protections offered by the regulation.

In the latest newsletter from ILO Henrik Wistam and Hans Eriksson from Lindahl comment the decision.

Read the full article here.

Henrik Wistam

henrik.wistam@lindahl.se

 

Frukostseminarium: Nya regler för arbetsmiljö – hur följer vi dem?

Frukostseminarium: Nya regler för arbetsmiljö – hur följer vi dem?

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter i arbetsrätten!

Sedan den 31 mars gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att chefer och arbetsledare ska ha de kunskaper som krävs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och social ohälsa. Jurister och personalvetare på Lindahl kommer att presentera det nya regelverket och ge praktiska förslag på hur man som arbetsgivare ska agera för att följa de nya föreskrifterna. Vi kommer också att informera om den nya visselblåsarlagen samt ge tips om vad man bör beakta med anledning av de nya reglerna om konkurrensklausuler.

Varmt välkommen!

DATUM
Fredagen den 23 september 2016

TID
Seminarium kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

PLATS
Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

ANMÄLAN
Anmälan görs till marie.olsson@lindahl.se senast torsdagen den 15 september

Seminariet är kostnadsfritt och du är naturligtvis välkommen att bjuda med dig en eller flera kollegor! Anmäl dig/er nu, antalet platser är begränsat.