Archive for: november, 2016

Utredning föreslår stora förändringar av rekonstruktionslagstiftningen

Utredning föreslår stora förändringar av rekonstruktionslagstiftningen

Den 17 oktober presenterade Entreprenörskapsutredningen (Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72) sitt förslag om hur man tänker sig att skapa möjligheter för att företag ska kunna få en andra chans vid finansiella problem. Förslaget innehåller överraskande stora förändringar i rekonstruktionslagstiftningen. Om förslaget blir verklighet återstår att se, men flera av förändringarna är välkomna för att få en mer effektiv och holistisk lagstiftning.

Här ger vi en kort sammanfattning av de viktigaste förslagen till förändringar i lagen om företagsrekonstruktion:

• Separat ackord: Ackord utan rekonstruktionsförfarande
• Utvidgat ackord: Ackord även på det prioriterade planet
• Krav på tillhandahållande av likviditetsplan samt redogörelse för borgenärsstöd redan i ansökan om rekonstruktion
• Specialdomstolar för rekonstruktionsförfaranden (utredningen förordar en lösning med 6–8 tingsrätter inkluderat tingsrätterna i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö)
• Lagfäst skadeståndsskyldighet för företagsrekonstruktören
• Ogiltighetsföljder i vissa fall när gäldenären agerar utan rekonstruktörens samtycke
• Avtalsskydd redan från ansökan om rekonstruktion
• Rätt att överlåta gäldenärens avtal i vissa fall
• Klargörande av gränsen mellan ackordsfordringar och ackordsfria fordringar i vissa fall (hyra och lön)
• Superförmånsrätten upphör som huvudregel när förfarandet avslutas genom fastställande av ackord

Närings- och innovationsministern Mikael Damberg har lämnat följande kommentarer:

– Utredningen tar upp flera angelägna frågor. Ett utvecklat rekonstruktionsförfarande, som kan underlätta för fler livskraftiga företag att få en andra chans, är ett angeläget område för oss och där ser jag fram emot att ta del av utredarens förslag. […]

–Vi kommer nu gå igenom utredarens betänkande och avser att remissbehandla det så snart som möjligt. Remisstiden beräknas vara tre månader.

Hela betänkandet finns att hämta här.

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@lindahl.se

 

Frukostseminarium: När någon nyttjar fastigheten utan lov

Frukostseminarium: När någon nyttjar fastigheten utan lov

Det förekommer ofta missuppfattningar kring vad som gäller när en utomstående olovligen nyttjar en fastighet. Finns det möjlighet att nyttja mark utan avtal med fastighetsägaren? Det förekommer även osäkerhet om hur allmänt tillgänglig kvartersmark och allmän platsmark får nyttjas.

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium där vi hjälper dig att reda ut vad som gäller!

Under seminariet svarar vi på frågor som:

  • Är det möjligt att skaffa sig nyttjanderätt genom hävd eller sedvana?
  • Hur långt sträcker sig egentligen allemansrätten?
  • Kan jag få skadestånd om någon olovligen utnyttjar min fastighet?
  • Vad gäller för nyttjande av allmän platsmark och kvartersmark?

Datum
Den 8 december 2016

Tid
Frukost serveras från kl. 07.30
Seminarium kl. 08.00-09.00

Plats
Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, Uppsala

Anmälan
Anmäl dig senast den 2 december till carola.blom@lindahl.se