All posts by Lindahl

Lindahl
Contract Theory & Sweden’s competitive position

Contract Theory & Sweden’s competitive position

Nobel laureate Oliver Hart and Lindahl discuss the competitiveness of Swedish business – new vision of contracts deemed necessary

”The Swedish network economy has great potential. To fully realize this and to prepare for the future, we need to stop unnecessary leakage of value arising out of conflicting interests. Here, Oliver Hart’s theories on how contracts should be designed are central; a focus on fairness and clear communication is the basis for mutual value creation”, says David Frydlinger at Lindahl.

It was an attentive audience that listened to Professor Oliver Hart of Harvard University, one of this year’s laureates of the Nobel Prize in Economics, talk about various contract designs and the possibilities and practical implications for the Swedish economy. The seminar was moderated by David Frydlinger, head of Lindahl’s strategic contract group.

The seminar confirmed that Sweden stands strong in the global economy. At the same time, speakers described how the fourth industrial revolution is upon us. This means that competitiveness will be increasingly built on the innovation that takes place though networking between organizations, partnerships, joint investments and shared knowledge. Often, this will require a more modern view of how contracts are drafted and concluded.

For the future network economy to succeed, it needs to be supported by a strong infrastructure that is designed, built and financed in close cooperation between public and private actors. This also requires more modern contracts and careful consideration of public and private ownership, according to both speakers.

Oliver Hart’s theories provide invaluable guidance as to how Sweden ─ and indeed many other countries ─ can approach the challenges our economy faces. The most important lesson is the need for a new vision of what the contract can achieve, where a design based on common interests, fairness and clear communication processes – so-called relational contracts – can effectively reduce the value leakage that currently arises from conflicting interests.

Frukostseminarium: Möjligheter och risker med ny konkurrensskadelag

Frukostseminarium: Möjligheter och risker med ny konkurrensskadelag

I december 2016 träder en ny lag, konkurrensskadelagen, i kraft i Sverige. Den bygger på EU-direktiv och kommer att medföra ökade möjligheter att väcka skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund. I Sverige har skadeståndstalan på konkurrensrättslig grund hittills varit relativt ovanligt. Syftet med lagen är att underlätta för företag att väcka talan genom vissa lättnader. Lagen kommer därför att medföra ökade risker för företag att överträda de konkurrensrättsliga regelverken.

Under seminariet svarar vi på frågor som:

 • Vad innehåller den nya konkurrenskadelagen och hur skiljer den sig från tidigare ordning?
 • Vad innebär den nya lagen rent praktiskt för företag som har överträtt konkurrens¬reglerna och för företag som har lidit skada som följd?
 • Vad bör man tänka på inför och under en skadeståndsprocess?

Varmt välkommen, önskar Lindahls grupp för offentliga affärer och konkurrensrätt.

Datum
25 januari 2017

Tid
Klockan 8-9.30. Frukost serveras från klockan 7.30.

Plats
Lindahl, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm

Anmälan
Anmälan görs senast den 18 januari 2016 till sara.lundblad@lindahl.se.
Eventuella frågor kan ställas till Johanna Svantesson på johanna.svantesson@lindahl.se eller 0766-170 954

 

Utredning föreslår stora förändringar av rekonstruktionslagstiftningen

Utredning föreslår stora förändringar av rekonstruktionslagstiftningen

Den 17 oktober presenterade Entreprenörskapsutredningen (Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet, SOU 2016:72) sitt förslag om hur man tänker sig att skapa möjligheter för att företag ska kunna få en andra chans vid finansiella problem. Förslaget innehåller överraskande stora förändringar i rekonstruktionslagstiftningen. Om förslaget blir verklighet återstår att se, men flera av förändringarna är välkomna för att få en mer effektiv och holistisk lagstiftning.

Här ger vi en kort sammanfattning av de viktigaste förslagen till förändringar i lagen om företagsrekonstruktion:

• Separat ackord: Ackord utan rekonstruktionsförfarande
• Utvidgat ackord: Ackord även på det prioriterade planet
• Krav på tillhandahållande av likviditetsplan samt redogörelse för borgenärsstöd redan i ansökan om rekonstruktion
• Specialdomstolar för rekonstruktionsförfaranden (utredningen förordar en lösning med 6–8 tingsrätter inkluderat tingsrätterna i storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö)
• Lagfäst skadeståndsskyldighet för företagsrekonstruktören
• Ogiltighetsföljder i vissa fall när gäldenären agerar utan rekonstruktörens samtycke
• Avtalsskydd redan från ansökan om rekonstruktion
• Rätt att överlåta gäldenärens avtal i vissa fall
• Klargörande av gränsen mellan ackordsfordringar och ackordsfria fordringar i vissa fall (hyra och lön)
• Superförmånsrätten upphör som huvudregel när förfarandet avslutas genom fastställande av ackord

Närings- och innovationsministern Mikael Damberg har lämnat följande kommentarer:

– Utredningen tar upp flera angelägna frågor. Ett utvecklat rekonstruktionsförfarande, som kan underlätta för fler livskraftiga företag att få en andra chans, är ett angeläget område för oss och där ser jag fram emot att ta del av utredarens förslag. […]

–Vi kommer nu gå igenom utredarens betänkande och avser att remissbehandla det så snart som möjligt. Remisstiden beräknas vara tre månader.

Hela betänkandet finns att hämta här.

Lars-Henrik Andersson

lars-henrik.andersson@lindahl.se

 

Prohibition of debated herbicide

Prohibition of debated herbicide

On May 20 2016 the Environmental Court rejected a farmers’ organisation’s appeal. The court refused to grant the organisation new emergency authorisation for the use of Stomp SC in Sweden in the commercial production of onions, among other crops. According to the appellant, the decision may jeopardise the competitiveness of certain Swedish crops on the European market, since Stomp SC is allowed in most other EU member states and no equally effective alternatives are available in Sweden.

Read the full article from the ILO newsletter here.

Linda Hallberg

linda.hallberg@lindahl.se

 

BREXIT – What happens now and what does it mean for your business?

On 28 September, Lindahl and Allen & Overy hosted the much-anticipated seminar, ”BREXIT – What happens now and what does it mean for your business?” Around one hundred guests came to the Scandic Continental in Stockholm to hear specially-invited speakers share their experiences and perspectives, both individually and in a panel discussion. As befits the subject matter and the calibre of the speakers, guests enjoyed some incisive debate and fascinating insights into possible Brexit scenarios. The afternoon concluded with an eminently enjoyable mingle and drinks reception. Many thanks to all of you who attended and shared this afternoon with us.

Publik seminarium Panel brexit sem

Speakers and panel
Göran Persson – former prime minister of Sweden
H.E. Ambassador Mr David Cairns – British Ambassador to Sweden
Philip R Wood CBE, QC (Hon) – special global counsel at Allen & Overy
Jeremy Parr – partner at Allen & Overy, corporate team
Moderator: Lars-Henrik Andersson – partner at Lindahl

Films of the seminar and interviews with the speakers are available here

Styrelsen och Cyber Security

Styrelsen och Cyber Security

Nu bjuder StyrelseAkademien in till ett seminarium som hålls i samarbete med PwC, AIG och Advokatfirman Lindahl. Missa inte att delta vid detta seminarium om Cyber Security som vänder sig till dig som styrelseledamot. Vi ses tisdagen den 18:e oktober kl. 13-17 på Torsgatan 21 i Stockholm. Välkommen!

Bolagens behov av informationssäkerhet ökar dramatiskt i och med alla investeringar i digitala transformeringar och det ökade användandet av molntjänster. Styrelsen behöver engagera sig, och det gäller att göra det på rätt sätt med rätt frågeställningar till ledningen.

Denna eftermiddag skräddarsyr vi ämnet så att du som styrelseledamot i medelstora och stora bolag (MLE) och/eller noterade ökar din kunskap och får verktyg till att utveckla arbetet i just dina styrelser. Styrelseakademien tillsammans med experter från PwC, AIG och Advokatfirman Lindahl rapporterar, informerar och interagerar med deltagarna för ökad insikt och ökat fokus.

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är styrelseledamot i medelstora, stora och/eller noterade bolag.

Tid
Tisdagen den 18 oktober, kl. 13-17 + mingel

Plats
Torsgatan 21, Stockholm, Bonnierhuset, PwC

Anmälan
Anmäl dig här

Talare

Rolf Rosenwinge, PwC
”När större och större del av affären digitaliseras blir det avgörande för en styrelse att förstå hur det ökade Cyberhotet riskerar att påverka affärens intjäningsförmåga.”

Rolf Rosenvinge leder PwC:s affärsområde inom Cyber och har mångårig och internationell erfarenhet av frågorna. Rolf har bl a verkat som koncern-säkerhetschef och är idag erfaren rådgivare inom cyber security till ledningsgrupper och styrelser.

Erika Södergren, AIG
”Hur uppnår bolaget ”cyber resiliens” dvs en motståndskraftig IT-miljö och varför är detta något som styrelsen måste vara ytterst ansvarig för? ”

2012 lanserade Erika Södergren på AIG den första cyberförsäkringen i Sverige och hon har därigenom kunnat följa ett antal skarpa case de senaste åren i rollen som nordisk produktchef för professionsansvar- och cyberförsäkringar.

David Frydlinger, Advokatfirman Lindahl
”Alla företag måste känna till vilka aktörer man måste skydda sina informations-tillgångar mot, vlka lagkrav man måste uppfylla när det gäller informations- och cybersäkerhet och hur man agerar om och mot t.ex. anställda och leverantörer vid informationssäkerhets-incidenter!”

David Frydlinger rankas som en av Svergies ledande inom detta område och har omfattande erfarenhet av att arbeta med komplexa IT-avtal inklusive avtal om cloud computing, internetjuridiska frågor och frågor om sociala medier.

 

VD:s och styrelseledamöters lojalitetsplikt

VD:s och styrelseledamöters lojalitetsplikt

Några reflexioner, oktober 2016

Under den senaste tiden har styrelseledamöters och VD:s lojalitetsplikt varit ett hett ämne i media. I år har det även kommit ut en intressant doktorsavhandling i ämnet (”Styrelseledamöters lojalitetsplikt – Särskilt om förbudet att utnyttja affärsmöjligheter” av jur dr Jessica Östberg, Jure förlag).

Det är tydligt att det råder okunskap bland många styrelseledamöter om vilken lojalitetsplikt de åtagit sig och hur långtgående skyldigheter de har att alltid iaktta bolagets intressen. Denna okunskap medför att bolag, och därmed även aktieägare, drabbas av skada. Brott mot lojalitetsplikten kan bli mycket kännbara både för styrelseledamöterna och bolagen.

Det saknas till viss del lagstiftning om lojalitetsplikt för VD och styrelseledamöter men det är ändå helt klarlagt att styrelseledamöter och VD har en omfattande lojalitetsplikt på grund av den förtroendefulla ställning de har i bolaget. Denna lojalitetsplikt framgår bland annat av aktiebolagslagens (ABL) generalklausul (8 kap. 41 §) och av bestämmelserna om jäv (8 kap. 23 §) och för verkställande direktören (VD) följer lojalitetsplikten även av anställningen (liksom för alla anställda). Enligt lojalitetsplikten ska bolagets vinstsyfte alltid stå i centrum och bolagets intressen ska alltid iakttas. Styrelseledamöterna och VD ska alltid beakta bolagets bästa. Styrelseledamöterna och VD har dessutom en plikt att värna om aktieägarnas intressen av att aktiebolagslagen, bolagsordningen och årsredovisningslagen följs.

Enligt generalklausulen i ABL framgår det vidare att bolagsorganen ska agera lojalt mot aktieägarminoriteten. Detta innebär att en VD eller en styrelseledamot inte får företa en rättshandling eller annan åtgärd som är ägnad att ge otillbörlig fördel åt en aktieägare eller som är till nackdel för antingen bolaget eller annan aktieägare, likhetsprincipen ska alltid beaktas. Om jävsbestämmelsen är tillämplig anses bolagets intresse åsidosatt och ledamoten anses i de fallen inte kunna tillvarata bolagets bästa.

I Östbergs doktorsavhandling som nämns inledningsvis delas lojalitetsplikten upp i följande särskilda lojalitetsförpliktelser:

 • skyldighet att undvika, och informera om, intressekonflikter, det vill säga jävsregler i ABL 8:23,
 • konkurrensförbud för styrelseledamöter och VD att bedriva direkt eller indirekt konkurrerande verksamhet,
 • förbud att otillbörligen motta eller utnyttja förmåner eller andra fördelar i anledning av uppdraget, enligt generalklausulen i ABL 8:41,
 • lydnadsplikt för styrelse och VD att verkställa och följa bolagsstämmans beslut och anvisningar, liksom VD:s skyldighet att följa
 • styrelsens anvisningar (ABL 8:41, andra stycket),
 • upplysningsplikt, vilket är en viktig del av minoritetsskyddet,
 • sekretesskyldighet för all affärshemlig information, vilket följer indirekt av ABL 7:32-36§§, och
  förbud att utnyttja affärsmöjligheter som tillkommer bolaget för egen räkning.

Härutöver har styrelseledamöter även en omsorgsplikt mot bolaget. Om beslut framstår som uppenbart omotiverade utifrån ett affärsmässigt perspektiv har omsorgplikten inte iakttagits. I omsorgsplikten finns även en aktivitetsplikt. Enligt aktivitetsplikten ska styrelseledamöterna aktivt ta del i styrelsearbetet, vilket även innebär en plikt att motsätta sig beslut som kan vara till nackdel för bolagets bästa.

Brott mot lojalitetsplikten sanktioneras allmänt sett genom skadeståndsreglerna i 29 kap. ABL eller enligt bestämmelserna i 2 kap. 2 § Skadestånds­lagen. I många fall kan pliktbrottet uppfylla rekvisiten för brottet trolöshet mot huvudman i 10 kap. 5 § Brottsbalken. Ibland kan även brott mot lojalitetsplikten utgöra ett befogenhetsöverskridande vilket i sin tur kan leda till att rättshandlingar gentemot tredje man är ogiltiga.

En slutsats som kan dras är att styrelseledamöter har en långtgående lojalitetsplikt som begränsar möjligheterna att direkt eller indirekt vara engagerade i annan verksamhet. Ur detta perspektiv är styrelsearvodena i Sverige ofta förhållandevis låga. Således dåligt betalt för ett långtgående ansvar med ofta tidskrävande arbete. Däremot är styrelsearbetet, rätt skött, ett fantastiskt, utvecklande och roligt arbete som ger många tillfällen till att tillsammans med övriga anställda, utveckla bolag till något framgångsrikt. För att förenkla styrelsearbetet borde dock lagstiftningen bli enklare och tydligare så att styrelseledamöter enkelt själva kan bedöma hur styrelsearbetet ska bedrivas.

Ladda ner artikeln som PDF här.

Mats Tindberg
Partner, Advokatfirman Lindahl

Mats Tindberg

+46 766 170 952 | mats.tindberg@lindahl.se 

Mats Tindberg är delägare vid Advokatfirman Lindahl och har varit verksam inom svensk och internationell affärsjuridik under 25 år med att bland annat bistå företag, från uppstartsbolag till Sveriges största börsnoterade bolag, i styrelse- och andra bolagsfrågor.

 

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Per den 1 juli 2016 har en hel del ändringar skett i lagen ekonomiska föreningar. Ändringarna är en anpassning till de förutsättningar som råder idag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Delar av lagen har förenklats i flera fall och anpassats till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Bakgrund
Det förekommer nyetablering av ekonomiska föreningar i relativt stor omfattning. Detta i nya slag av ekonomisk samverkan. En del av dessa verksamheter har utpräglad näringskaraktär medan andra mer syftar till att lösa människors vardagsbehov. Det kan tex vara barnomsorg, fastighets- och uthyrningsverksamhet, samverkan kring infrastruktur i form av bredband och vindkraft. På det sociala området, t ex inom vård och äldreomsorg. Detta till trots framgår det av förarbetena till de nu aktuella ändringarna i lagen att användningen av den ekonomiska föreningsformen i viss utsträckning har hämmats av att regelverket för ekonomiska föreningar har uppfattats som otillräckligt eller osäkert. Det kan ha lett till att nya företag har bildats i form av aktiebolag, trots att det i vissa fall hade varit mer naturligt att driva dem som ekonomiska föreningar. Reformbehovet har kort sagt varit stort. Då lagen nu endast till del har reformerats kan ytterligare ändringar i lagen förväntas längre fram.

Nyheter
Bland de nu aktuella bestämmelserna som har trätt i kraft den 1 juli 2016 kan följande nämnas.

 • Föreningens verksamhet kan i ökad utsträckning bedrivas i delägt företag.
 • Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna har vidgats.
 • Tydligare regler och krav på medlemsförteckning har införts.
 • Det har införts en möjlighet att anta sk. investerande medlemmar som bidrar med endast kapital.
 • Reglerna om föreningsstämman och styrelsen har moderniserats och det har blivit enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion.
 • Kapitalskyddet har förstärkts genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Avslutningsvis
Mot bakgrund av ändringarna i lagen bör företrädare för ekonomiska föreningar säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de nya bestämmelserna. Det innefattar bl.a. kontroll av medlemsförteckningen så att den uppfyller gällande bestämmelser samt att stadgarna anpassas till de nya bestämmelserna. Vidare kan det vid nyetablering av verksamhet övervägas om inte den ekonomiska föreningsformen kan vara ett alternativ. Vi är från Lindahl gärna behjälpliga i detta arbete.

Johan Karlefors

johan.karlefors@lindahl.se

 

Välkommen på release av boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster!

Välkommen på release av boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster!

Kom och fira med oss att boken Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster nu släpps på Wolters Kluwer!

Under kvällen guidar bokens författare, advokat Lars Arrhed, delägare på Advokatfirman Lindahl, dig genom Upphandlingsprocessen, tillsammans med den mycket uppskattade föreläsaren Johan Magnusson, docent och Universitetslektor verksam vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola.

Vad är viktigt? Vad måste jag tänka på? Finns det fällor och hur undviker jag dem?

Lars och Johan beskriver resan från beslutet att investera i en IT-lösning, fram till att det förväntade mervärdet har realiserats genom leverantörens avtalsenliga prestation.

Vi bjuder på bubbel, tilltugg och mingel. Som vår vän får du köpa boken med 25% rabatt.

Datum: Fredag den 23 september 2016
Tid: 17.30-19.30
Plats: Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg
OSA: Anmäl dig till releaseparty.goteborg@lindahl.se senast den 20 september

OM BOKEN
Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster är en handbok som går igenom både de civilrättsliga och offentligrättsliga reglerna på ett fördjupat sätt, utifrån den affärsmässiga kontext som gäller för offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster. den är skriven utifrån beställarens perspektiv men är även läsvärd för IT-leverantörer.

Kontakta författaren 

 

Frukostseminarium: Nya regler för arbetsmiljö – hur följer vi dem?

Frukostseminarium: Nya regler för arbetsmiljö – hur följer vi dem?

Välkommen till ett frukostseminarium om nyheter i arbetsrätten!

Sedan den 31 mars gäller Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att chefer och arbetsledare ska ha de kunskaper som krävs för att motverka ohälsosam arbetsbelastning och social ohälsa. Jurister och personalvetare på Lindahl kommer att presentera det nya regelverket och ge praktiska förslag på hur man som arbetsgivare ska agera för att följa de nya föreskrifterna. Vi kommer också att informera om den nya visselblåsarlagen samt ge tips om vad man bör beakta med anledning av de nya reglerna om konkurrensklausuler.

Varmt välkommen!

DATUM
Fredagen den 23 september 2016

TID
Seminarium kl. 8.00-9.00, frukost serveras från kl. 7.30

PLATS
Advokatfirman Lindahl, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

ANMÄLAN
Anmälan görs till marie.olsson@lindahl.se senast torsdagen den 15 september

Seminariet är kostnadsfritt och du är naturligtvis välkommen att bjuda med dig en eller flera kollegor! Anmäl dig/er nu, antalet platser är begränsat.