Category Archives: Immaterialrätt

No copyright protection for sport broadcasts

No copyright protection for sport broadcasts

”Following the European Court of Justice (ECJ) decision in Case C-279/13 (which was referred by the Swedish Supreme Court), the Supreme Court handed down its judgment (B 3510-11). The ECJ decision tackled the issue of whether member states can give wider protection to rights holders by enabling communication to the public to cover a greater range of acts than those found in Article 3 (2) of EU Directive 2001/29/EC (InfoSoc). In the final Swedish judgment, the question before the court was whether linking to live broadcasts of hockey games was communication to the public, and whether the live broadcasts met the requirements for copyright protection.”

Read the latest ILO article by Henrik Wistam and Annie Kabala here.

Henrik Wistam

henrik.wistam@lindahl.se

 

Car rims not under spare parts exemption may enjoy Community designs protection

Car rims not under spare parts exemption may enjoy Community designs protection

In the first decision of its kind from a Swedish appellate court, Svea Court of Appeal recently found that car rims do not constitute spare parts under Article 110(1) of the EU Community Designs Regulation (6/2002, December 12 2001) and thus enjoy the protections offered by the regulation.

In the latest newsletter from ILO Henrik Wistam and Hans Eriksson from Lindahl comment the decision.

Read the full article here.

Henrik Wistam

henrik.wistam@lindahl.se

 

Lindahl förklarar undantag från upphovsrätten

Lindahl förklarar undantag från upphovsrätten

Högsta Domstolen har nyligen meddelat ett beslut gällande tolkningen av undantaget för ”freedom of panorama” i upphovsrättslagen. Frågan har aktualiserats i en pågående process mellan Wikimedia Sverige och Bildupphovsrätt i Sverige (BUS) i vilken BUS gjort gällande att Wikimedia Sveriges databas och webbplats med bilder av konstverk tagna på allmänna platser i Sverige innefattas av upphovsmännens ensamrätt. Wikimedia Sverige har motsatt sig detta med hänvisning till undantaget för ”freedom of panorama”.

Beslutet har uppmärksammats internationellt, och Johan Norderyd och Elna Jönsson på Lindahl skriver om domen i Kluwer Law International blogg om upphovsrätt.

Du kan läsa inlägget här.

Högsta Domstolen menar att upphovsrättslagen ger en möjlighet för var och en att avbilda konstverk på allmän plats, detta med hänvisning till undantaget för ”freedom of panorama”. Undantaget sträcker sig dock inte till att det är tillåtet att skapa en databas där konstverk görs tillgängliga utan ersättning till upphovsmännen på så sätt som Wikimedia Sverige har gjort, oavsett om det finns ett kommersiellt syfte eller inte. Enligt Högsta Domstolen skulle det innebära en betydligt större inskränkning i den upphovsrättsliga ensamrätten än vad bestämmelsen syftar till.

Johan Norderyd

johan.norderyd@lindahl.se

 

Ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt

Ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt

I senaste ILO Intellectual Property Newsletter skriver Henrik Wistam och Anna Tarring om ett av 2015 års viktigare avgöranden inom svensk varumärkesrätt.

I avgörandet slår Högsta domstolen fast att svensk domstol är behörig att pröva en talan mot en svarande som har hemvist eller befinner sig inom ett land utanför EU/EES när tvisten rör svenska nationella varumärken och rättighetsinnehavare hävdar att intrång har skett i Sverige. Domstolen motiverar detta med att varumärkesrätten är territoriellt begränsad och att det därmed finns ett svensk rättskipningsintresse och svensk domsrätt när det görs gällande svenskt varumärkesskydd.

Genom avgörandet står det nu klart att svenska rättighetsinnehavare har möjlighet att skydda sina rättigheter i Sverige även vid angrepp från motparter utanför EU/EES.

Läs artikeln här.

Henrik Wistam

henrik.wistam@lindahl.se

 

Lindahl topprankade i IP Stars

Lindahl topprankade i IP Stars

Lindahl bibehåller topplaceringen i IP Stars årliga ranking där byråer i över 80 länder granskas. I Sverige har följande områden bedömts: Patent contentious, Trade mark contentious och Trade mark prosecution. Lindahl placerar sig i tier 1 eller 2 inom samtliga områden, vilket gör oss till den högst rankade byrån sett till alla kategorier.

Rankade jurister från Lindahl är Johan Norderyd, Jonas Westerberg och Henrik Wistam.

Läs mer och ta del av de fullständiga resultaten på IP Stars hemsida.

Jonas Westerberg

jonas.westerberg@lindahl.se

 

Svårare för intrångsgörare att kringgå förbud

Svårare för intrångsgörare att kringgå förbud

Anna Tarring och Hans Eriksson skriver i senaste ILO Intellectual Property Newsletter om ett intressant avgörande från Högsta domstolen som kan underlätta för rättighetshavare att verkställa vitesförbud. Målet gällde upphovsrättsintrång i den berömda designfåtöljen Lamino. Domen klargör att ett företag som fått ett förbud mot sig till följd av upphovsrättsintrång kan bli ansvarigt när tredje part agerar i strid med förbudet. Detta går emot huvudregeln att ett vitesförbud bara gäller den part som förbudet är riktat mot. Det som gäller efter Högsta domstolens dom är att när det finns misstanke om s.k. kvalificerad otillbörlig samordning mellan intrångsgöraren och en tredje part är det upp till intrångsgöraren att visa att sådan samordning inte föreligger (omvänd bevisbörda). Intrångsgöraren kan också behöva vidta åtgärder för att hindra tredje part från att agera i strid med vitesförbudet.

Läs artikeln här.

Anna Tarring

anna.tarring@lindahl.se

 

Ekonomiska skäl – inte giltig anledning för licensläkemedel

Ekonomiska skäl – inte giltig anledning för licensläkemedel

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Annie Kabala, Anna Tarring och Jonas Löfgren från Advokatfirman Lindahl om licensläkemedel och en dom som innebär att det inte går att åberopa ekonomiska skäl; att licensläkemedlet är billigare än det/de godkända läkemedel som finns på den svenska marknaden, som särskilt behov hos en patient för att få licensläkemedlet.

Läs hela artikeln här.

Annie Kabala

annie.kabala@lindahl.se

 

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

Lindahl förklarar omfattningen av informationsförelägganden

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office), diskuterar Ludvig Holm på Lindahl en nyligen avkunnad dom från Högsta domstolen, som bekräftade att det svenska genomförandet av verkställighet av EU:s direktiv om immateriella rättigheter går längre än direktivet vad avser vilken information som en part kan tvingas lämna ut om varor som gör immaterialrättsligt.

Du kan läsa artikeln här.

Ludvig Holm

ludvig.holm@lindahl.se

 

Lindahl kommenterar svårt läge för särläkemedel

Lindahl kommenterar svårt läge för särläkemedel

I det senaste nyhetsbrevet från ILO (International Law Office) skriver Annie Kabala och Jonas Löfgren hur en så kallad ’orphan drug’ eller särläkemedel nekats subvention efter utredning om medicinsk effekt, där jämförelseprodukten inte är godkänd för samma indikation (s k off label-användning). Du kan läsa artikeln här.

Jonas Löfgren

jonas.lofgren@lindahl.se

 

Förvaltningsrätten nekar utbyte av läkemedel

Förvaltningsrätten nekar utbyte av läkemedel

I ILO:s (International Law Office) senaste nyhetsbrev om life science skriver Jonas Löfgren och Annie Kabala, experter på regulatoriska frågor inom life science på Lindahl, om en dom från förvaltningsrätten om nekat utbyte av läkemedel som väcker frågor om brister i utbytessystemet.

Läs artikeln här

Jonas Löfgren

jonas.lofgren@lindahl.se