Category Archives: Integritetsrätt

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

It-juristen: Så långt får ni gå för att skydda er information och avslöja läckor

”Antag att ett företag börjar misstänka att ekonomichefen läcker finansiell information till en konkurrent. Får man ”sätta span” på henne? Får man gå igenom hennes mejl? Får man använda teknologi för att spåra hennes rörelser, till exempel genom hennes mobiltelefon? Får man förhöra henne? Får man avskeda henne, bara baserat på endast välgrundade misstankar?

Dessa är några av de juridiska frågor som uppkommer inom det snabbt växande området informationssäkerhet, ett område som håller på att bli något av det nya svarta i it-världen. Antalet artiklar, konferenser, studier med mera som tillägnas ämnet ökar varje år. Liksom det årliga antalet kronor som spenderas på informationssäkerhet och antalet medialt uppmärksammade informationssäkerhetsincidenter.”

David Frydliger, advokat och delägare på Lindahl, skriver om hur informationens värde avgör hur långt ett företag får gå för att skydda sig mot läckor och reder ut juridiken inom informationssäkerhet i IDG Expert Network.

Läs hela artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”Inte spexigt men affärskritiskt – dags för jurister att börja bry sig om informationssäkerhet”

”För många jurister ger ordet informationssäkerhet inte spexiga associationer. Ungefär som ställningsfullmakt eller skuldebrev. Det är väl något som man håller på med på IT-avdelningen tänker många. Inte mycket för bolagsjurister och advokater att bry sig om. 

Men här bör man tänka en gång till. Att hantera informationssäkerhet även juridiskt har faktiskt i många fall blivit affärskritiskt. Av ett enkelt skäl: företags information – kunddata, patent, finansiell information, algoritmer och så vidare – är allt oftare den mest värdefulla tillgången. Informationskapitalets värde överstiger inte sällan med råge värdet av alla fysiska tillgångar och de anställdas kompetens.”

David Frydliger, advokat och delägare på Lindahl, skriver om informationssäkerhet i Dagens Juridik.

Läs hela krönikan här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

Många svenskar villiga att betala extra för digital integritet

I en riksomfattande attitydundersökning om digital integritet svarar 36 procent av svenskarna att de är beredda att betala extra för att säkerställa att deras uppgifter hanteras på rätt sätt digitalt.

Resultatet, som sammanfattas i rapporten ”Delade meningar”, visar att personnummer är det som folk är mest försiktiga med att dela digitalt. Oron ligger främst i risken för id-kapningar. Störst förtroende för digital hantering av privat information har banker.

Rapporten ger god vägledning för företag som vill hantera uppgifter rätt både ur ett konsument- och ett företagsperspektiv 1000 svenskar mellan 16 och 70 år har deltagit i undersökningen som tagits fram på uppdrag av Advokatfirman Lindahl, Svensk Handel, Samsung och Stockholms Läns Landsting i samarbete med analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence och SICS Swedish ICT.

Undersökningen visar också bland annat att:

  • 63 procent av män mellan 16 och 29 år svarar att de använder reklamblockerare
  • Mer än var femte svarar att de någon gång har avslutat en digital tjänst, program eller hemsida för att de känt att det varit för integritetskränkande (22%).
  • Majoriteten av respondenterna kan tänka sig att dela med sig av personlig information inom vården för att få insyn i sin egen journal (57%).

För mer information om undersökningen och för att ta del av den fullständiga rapporten kontakta oss på dataintegritet@lindahl.se

Viktoria Wastenson

viktoria.wastenson@lindahl.se

 

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

”Spara pengar och vinn innovation på bättre skrivna outsourcingkontrakt”

Mycket av företagens missnöje beror på att avtalen är skrivna på fel sätt. I stället för att försöka pressa leverantören till det yttersta blir det bättre för alla parter att skriva ett kontrakt som bygger på tillit, skriver David Frydlinger, delägare och advokat på Advokatfirman Lindahl, i Computer Sweden idag.

Läs artikeln här

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

TLV får inte förbjuda prisöverenskommelser för läkemedel inom förmånen

Tidigare under våren meddelade Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) dom i det uppmärksammade målet mellan Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och Region Skåne. Frågan var om TLV kunde förbjuda Region Skåne att ingå en prisöverenskommelse med ett läkemedelsföretag avseende återbäring på försäljning av ett läkemedel som ingick i läkemedelsförmånen, dvs. en receptbelagd produkt som såldes på öppenvårdsapotek.

Du kan öppna ett dokument där du kan läsa hela domen genom att klicka här.

Bakgrund
TLV argumenterade att läkemedelsförmånslagen innebär att endast TLV får besluta om priser för läkemedel som ingår i förmånen och att dessa priser inte får frångås genom prisöverenskommelser. TLV hävdade också att det låg inom ramen för TLV:s tillsyn att förbjuda sådana prisöverenskommelser. Region Skåne menade att TLV endast fick besluta om inköps- och försäljningspriser för öppenvårdsapoteken. TLV hänvisade här till förarbetena till lagen och till föregångaren till dagens version av läkemedelsförmånslagen. I förarbetena uttalas att TLV beslutar om priser för läkemedel som ska ingå i förmånen – utan en hänvisning till att denna beslutanderätt är begränsad till priserna för öppenvårdsapoteken.

Förvaltningsrätten och kammarrätten hade i sina domar gett TLV rätt. Kammarrätten hänvisade också till EU:s transparensdirektiv och menade att ett system med prisöverenskommelser vid sidan av TLV:s pris inte kunde anses förenligt med EU-rätten.

En annan fråga i målet var att Region Skåne hade uppmanat förskrivare att motsätta sig utbyte av läkemedlet som omfattades av prisöverenskommelsen. Förskrivare får endast motsätta sig ett utbyte på medicinska grunder. Kammarrätten konstaterade att Region Skånes uppmaning var otillåten och att TLV hade rätt att förbjuda den.

Domen
HFD meddelade prövningstillstånd endast för den begränsade frågan om TLV kunde förbjuda prisöverenskommelser.

I sin korta dom slår HFD fast att läkemedelsförmånslagen ska tolkas så att TLV ska besluta om en produkt ska ingå i förmånen och ska fastställa inköps- och försäljningspris för öppenvårdsapoteken. Det finns enligt HFD inget i lagen som kan tolkas så att några andra aktörer skulle vara förpliktade att använda sig av priserna som TLV fastställer eller vara förhindrade att avtala om andra priser.

HFD prövade inte inom ramen för detta mål om själva prisöverenskommelsen var förenlig med transparensdirektivet. Det är alltså inte tydligt att prisöverenskommelser är tillåtna enligt direktivet.

Kommentar
HFD gör en ren bokstavstolkning av lagen och kommenterar inte alls förarbetsuttalandena som TLV hade baserat sin argumentation på. HFD kommenterar heller inte specifikt att den aktuella prisöverenskommelsen avsåg försäljning på öppenvårdsapotek, som TLV enligt HFD har ensam beslutanderätt om prissättningen för. HFD har inte redovisat några överväganden kring vad de praktiska konsekvenserna av domen blir. I vår mening innebär domen att den prissättning som TLV nu beslutar för öppenvårdsapoteken (och i förlängningen för landstingen, som ersätter kostnaderna inom förmånen) i praktiken kan sättas ur spel genom prisöverenskommelser.

Eftersom det är klarlagt att landstingen inte får uppmana förskrivare att motsätta sig utbyte i samband med förskrivningen, får denna dom i praktiken främst en effekt på områden där det inte sker ett utbyte för produkterna.

Domen är också intressant mot bakgrund av den utveckling som TLV drivit tillsammans med landstingen inom ramen för det s.k. ordnade införandet av läkemedel. TLV har genom s.k. trepartsöverläggningar faciliterat sidoöverenskommelser mellan landsting och läkemedelsbolag för produkter som ingår i läkemedelsförmånen. Sidoöverenskommelserna har byggt på riskdelning mellan parterna, eftersom TLV:s inställning har varit att rabatter är otillåtna. Nu när det står klart att TLV inte kan förbjuda prisöverenskommelser vad gäller produkter inom läkemedelsförmånen kan formerna för sidoöverenskommelserna komma att ändras.

TLV har i sin slutredovisning av Utvecklad värdebaserad prissättning till regeringen aviserat att HFD:s avgörande kan komma att föranleda en förändrad lagstiftning. Det återstår därför att se vilken effekt det här avgörandet får på längre sikt. Som nämnts ovan har prisöverenskommelsernas tillåtlighet enligt transparensdirektivet inte heller prövats. Klart är i vart fall att TLV tills vidare inte kan förbjuda prisöverenskommelser mellan läkemedelsbolagen och landstingen.

Annie Kabala

annie.kabala@lindahl.se

 

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

Lindahl reder ut varför man egentligen har rätt att bli glömd av Google

I en artikel publicerad i Svensk Juristtidning reder David Frydlinger, advokat på Lindahl med expertis på PUL-frågor, ut de allt mer betydelsefulla frågorna om företags behandling av personuppgifter.

Individers intresse av respekterad integritet hamnar ibland i konflikt med företags och samhällets intressen. Men logiken i rättsområden är inte ordentligt klarlagd, vilket leder till problem. I artikeln föreslås en personuppgiftsrättslig analysram som förklarar den grundläggande logiken i regelverket och tillämpar denna på EU-domstolens domar i målen Google Spain och Digital Rights Ireland.

Läs artikeln här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se

 

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

Tvärstopp för personuppgifter över Atlanten?

EU-domstolen har utfärdat ännu en dom som tydligt visar att även mycket starka kommersiella och politiska intressen står sig slätt gentemot EU-medborgares skydd mot behandling av deras personuppgifter. Den här gången berördes möjligheten att överföra personuppgifter från EU till USA, en möjlighet som bland annat är av fundamental betydelse för internationell handel. Domen får omedelbara och viktiga konsekvenser för svenska företag och myndigheter som är ansvariga för behandling av personuppgifter som görs i eller från USA. Läs mer här.

David Frydlinger

david.frydlinger@lindahl.se