Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar

Dela med dig av vår kunskap
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Per den 1 juli 2016 har en hel del ändringar skett i lagen ekonomiska föreningar. Ändringarna är en anpassning till de förutsättningar som råder idag när det gäller verksamhet, organisation och kapital. Delar av lagen har förenklats i flera fall och anpassats till motsvarande regler i aktiebolagslagen.

Bakgrund
Det förekommer nyetablering av ekonomiska föreningar i relativt stor omfattning. Detta i nya slag av ekonomisk samverkan. En del av dessa verksamheter har utpräglad näringskaraktär medan andra mer syftar till att lösa människors vardagsbehov. Det kan tex vara barnomsorg, fastighets- och uthyrningsverksamhet, samverkan kring infrastruktur i form av bredband och vindkraft. På det sociala området, t ex inom vård och äldreomsorg. Detta till trots framgår det av förarbetena till de nu aktuella ändringarna i lagen att användningen av den ekonomiska föreningsformen i viss utsträckning har hämmats av att regelverket för ekonomiska föreningar har uppfattats som otillräckligt eller osäkert. Det kan ha lett till att nya företag har bildats i form av aktiebolag, trots att det i vissa fall hade varit mer naturligt att driva dem som ekonomiska föreningar. Reformbehovet har kort sagt varit stort. Då lagen nu endast till del har reformerats kan ytterligare ändringar i lagen förväntas längre fram.

Nyheter
Bland de nu aktuella bestämmelserna som har trätt i kraft den 1 juli 2016 kan följande nämnas.

  • Föreningens verksamhet kan i ökad utsträckning bedrivas i delägt företag.
  • Möjligheterna att kommunicera elektroniskt med medlemmarna har vidgats.
  • Tydligare regler och krav på medlemsförteckning har införts.
  • Det har införts en möjlighet att anta sk. investerande medlemmar som bidrar med endast kapital.
  • Reglerna om föreningsstämman och styrelsen har moderniserats och det har blivit enklare att ändra stadgarna samt besluta om likvidation och fusion.
  • Kapitalskyddet har förstärkts genom nya regler om värdeöverföringar motsvarande de som finns i aktiebolagslagen.

Avslutningsvis
Mot bakgrund av ändringarna i lagen bör företrädare för ekonomiska föreningar säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med de nya bestämmelserna. Det innefattar bl.a. kontroll av medlemsförteckningen så att den uppfyller gällande bestämmelser samt att stadgarna anpassas till de nya bestämmelserna. Vidare kan det vid nyetablering av verksamhet övervägas om inte den ekonomiska föreningsformen kan vara ett alternativ. Vi är från Lindahl gärna behjälpliga i detta arbete.

Johan Karlefors

johan.karlefors@lindahl.se